วันที่โพสต์: Jan 06, 2011 3:35:50 PM

ตอนที่ 07 พอร์ตอนุกรมและกระบวนการสื่อสารข้อมูล (2)