PWM Tutorial

วันที่โพสต์: Feb 19, 2011 2:2:10 AM

PWM Tutorial

PWM หรือ Pulse Width Modulation ถ้าอธิบายแบบภาษาชาวบ้าน แล้วก็คือ การเปลี่ยนแปลงแรงดันเฉลี่ยนด้านขาออก ด้วยสัญญาณดิจิตอล

ฟังดูเหมือนงง ครับ แต่อย่างเพิ่งงงครับ โดยทั่วไปแล้ว หากเราต้องการที่จะทำให้เกิดแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราอาจจะให้แหล่งจ่ายที่สามารถปรับค่าแรงดันได้ แต่ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์พวกที่ที่จ่ายสัญญาณดิจิตอล ไม่ว่าจะเป้น function generator หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ประเภทไอซี เบอร์ 555 หรือแม้กระทั่งไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว เราสามารถใช้หลักการ PWM ในการสร้างแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ %duty cycle ซึ่ง PWM ที่ออกมานี้ เป็นสัญญาณดิจิตอล ที่สามารถเปลี่ยนคาบความถี่ได้นั่นเอง

จะเห็นว่า PWM นั่นสำคัญมาก เราสามารถที่จะควบคุมแรงดันเฉลี่ยขาออก โดยผ่านการเปลี่ยน %duty cycle ที่สัญญาณดิจิตอล นั่นเอง เราสามารถที่จะนำหลักการ PWM ไปควบคุมการหมุนของ DC motor ควบคุมความเข้มของหลอด LED หรือปรับเปลี่ยนความถี่ต่างๆ ได้

นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ในการอธิบายรูปแบบของสัญญาณ PWM ครับ