Pointer and dynamic memory - stack vs heap

Pointer and dynamic memory - stack vs heap

    วีดีโออธิบายการจัดการ memory ของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C/C++ ค่อนข้างน่าสนใจ ที่เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน ตัวแปร ฟังก์ชั่น ต่างๆ ที่เราประกาศไว้ในโปรแกรม มีการจัดวางตัวบนหน่วยความจำอย่างไร เรามาดูกัน