PIC SIMULATOR IDE

วันที่โพสต์: Oct 24, 2010 6:5:23 PM

PIC SIMULATOR IDE

PIC SIMULATOR IDE โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักพัฒนา PIC microcontroller ซึ่งสามารถจำลองสภาวะ สถานะของ register ต่างๆที่อยู่ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ดังต่อไปนี้

โปรแกรม PIC SIMULATOR IDE  รองรับเบอร์ไอซี 12F and 16F product lines: 12F629, 12F635, 12F675, 12F683, 16F627, 16F627A, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F631, 16F636, 16F639, 16F648A, 16F676, 16F677, 16F684, 16F685, 16F687, 16F688, 16F689, 16F690, 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16F737, 16F747, 16F767, 16F777, 16F83, 16F84, 16F84A, 16F87, 16F88, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F874, 16F874A, 16F876, 16F876A, 16F877, 16F877A, 16F882, 16F883, 16F884, 16F886, 16F887, 16F913, 16F914, 16F916, 16F917, 16F946. 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PIC SIMULATOR IDE  คลิก หรือจากเว็บผู้ผลิต http://www.oshonsoft.com/pic.html