กลับสู่หน้าหลัก

LINUX EMBEDDED SYSTEM

แจกพื้นที่เก็บไฟล์ 15 GB

รู้จักกันก่อน

Microcontroller C Code Sample

CCS C Library Code : LCD 20x4 Driver

โค๊ดไลบรารี่สำหรับขับจอ LCD ขนาด 20 ตัวอักษร จำนวน 4 บรรทัด 


File : Flex_LCD420.c
Complier : CCS C Complier
Purpose : Driver LCD 20 x 4 

การใช้งาน 
  1. คัดลอกโค๊ดนี้ บันทึุกไฟล์เป็น Flex_LCD420.c
  2. ทำการประกาศ #include <Flex_LCD420.c> ใน file ที่เป็น main function ของโปรเจค
  3. ทำการเรียกฟังก์ชัน lcd_init(); ก่อน โดยเอาไว้บรรทัดก่อนมีการเรียกใช้่ เพื่อทำการ Initial LCD ก่อนการใช้งาน
  4. แล้วทำการเรียกใช้ฟังก์ชันการส่งตัวอักษรผ่านฟังก์ชัน 
    1. lcd_gotoxy(1, 2); เป็นการระบุตำแหน่งเริ่มต้นการส่งตัวอักษร ตำแหน่งที่ 1 บรรทัดที่่ 2
    2. printf(lcd_putc,"%2X",value);  ส่งค่า value ให้ไปแสดงเป็นตัวเลข Hex

 
 // Flex_LCD420.c 

// These pins are for my Microchip PicDem2-Plus board, 
// which I used to test this driver. 
// An external 20x4 LCD is connected to these pins. 
// Change these pins to match your own board's connections. 

#define LCD_DB4   PIN_B3 
#define LCD_DB5   PIN_B4 
#define LCD_DB6   PIN_B6 
#define LCD_DB7   PIN_B7 

#define LCD_RS    PIN_E0 
#define LCD_RW    PIN_E1 
#define LCD_E     PIN_E2 

/* 
// To prove that the driver can be used with random 
// pins, I also tested it with these pins: 
#define LCD_DB4   PIN_D4 
#define LCD_DB5   PIN_B1 
#define LCD_DB6   PIN_C5 
#define LCD_DB7   PIN_B5 

#define LCD_RS    PIN_E2 
#define LCD_RW    PIN_B2 
#define LCD_E     PIN_D6 
*/ 

// If you want only a 6-pin interface to your LCD, then 
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment 
// out the following line.  Doing so will save one PIC 
// pin, but at the cost of losing the ability to read from 
// the LCD.  It also makes the write time a little longer 
// because a static delay must be used, instead of polling 
// the LCD's busy bit.  Normally a 6-pin interface is only 
// used if you are running out of PIC pins, and you need 
// to use as few as possible for the LCD. 
#define USE_RW_PIN   1      


// These are the line addresses for most 4x20 LCDs. 
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00 
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40 
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14 
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54 

// These are the line addresses for LCD's which use 
// the Hitachi HD66712U controller chip. 
/* 
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00 
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20 
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40 
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60 
*/ 


//======================================== 

#define lcd_type 2   // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines(or more) 

int8 lcd_line; 

int8 const LCD_INIT_STRING[4] = 
 0x20 | (lcd_type << 2),  // Set mode: 4-bit, 2+ lines, 5x8 dots 
 0xc,                     // Display on 
 1,                       // Clear display 
 6                        // Increment cursor 
 }; 
                              

//------------------------------------- 
void lcd_send_nibble(int8 nibble) 
// Note:  !! converts an integer expression 
// to a boolean (1 or 0). 
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1)); 
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));  
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));    
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));    

 delay_cycles(1); 
 output_high(LCD_E); 
 delay_us(2); 
 output_low(LCD_E); 

//----------------------------------- 
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte(). 
// It's not a stand-alone routine.  For example, the 
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before 
// this routine is called.      

#ifdef USE_RW_PIN 
int8 lcd_read_nibble(void) 
int8 retval; 
// Create bit variables so that we can easily set 
// individual bits in the retval variable. 
#bit retval_0 = retval.0 
#bit retval_1 = retval.1 
#bit retval_2 = retval.2 
#bit retval_3 = retval.3 

retval = 0; 
    
output_high(LCD_E); 
delay_us(1); 

retval_0 = input(LCD_DB4); 
retval_1 = input(LCD_DB5); 
retval_2 = input(LCD_DB6); 
retval_3 = input(LCD_DB7); 
  
output_low(LCD_E); 
delay_us(1); 
    
return(retval);    
}    
#endif 

//--------------------------------------- 
// Read a byte from the LCD and return it. 

#ifdef USE_RW_PIN 
int8 lcd_read_byte(void) 
int8 low; 
int8 high; 

output_high(LCD_RW); 
delay_cycles(1); 

high = lcd_read_nibble(); 

low = lcd_read_nibble(); 

return( (high<<4) | low); 
#endif 

//---------------------------------------- 
// Send a byte to the LCD. 
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n) 
output_low(LCD_RS); 

#ifdef USE_RW_PIN 
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ; 
#else 
delay_us(60);  
#endif 

if(address) 
   output_high(LCD_RS); 
else 
   output_low(LCD_RS); 
      
 delay_cycles(1); 

#ifdef USE_RW_PIN 
output_low(LCD_RW); 
delay_cycles(1); 
#endif 

output_low(LCD_E); 

lcd_send_nibble(n >> 4); 
lcd_send_nibble(n & 0xf); 
//---------------------------- 

void lcd_init(void) 
   int8 i; 

   lcd_line = 1; 

   output_low(LCD_RS); 

   #ifdef USE_RW_PIN 
      output_low(LCD_RW); 
   #endif 

   output_low(LCD_E); 

   // Some LCDs require 15 ms minimum delay after 
   // power-up.  Others require 30 ms.  I'm going 
   // to set it to 35 ms, so it should work with 
   // all of them. 
   delay_ms(35);          

   for(i=0 ;i < 3; i++) 
   { 
      lcd_send_nibble(0x03); 
      delay_ms(5); 
   } 

   lcd_send_nibble(0x02); 

   for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++) 
   { 
      lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]); 
    
      // If the R/W signal is not used, then 
      // the busy bit can't be polled.  One of 
      // the init commands takes longer than 
      // the hard-coded delay of 50 us, so in 
      // that case, lets just do a 5 ms delay 
      // after all four of them. 
      #ifndef USE_RW_PIN 
         delay_ms(5); 
      #endif 
   } 


//---------------------------- 

void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y) 
int8 address; 


switch(y) 
  { 
   case 1: 
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS; 
     break; 

   case 2: 
     address = LCD_LINE_2_ADDRESS; 
     break; 

   case 3: 
     address = LCD_LINE_3_ADDRESS; 
     break; 

   case 4: 
     address = LCD_LINE_4_ADDRESS; 
     break; 

   default: 
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS; 
     break; 
      
  } 

address += x-1; 
lcd_send_byte(0, 0x80 | address); 

//----------------------------- 
void lcd_putc(char c) 
 switch(c) 
   { 
    case '\f': 
      lcd_send_byte(0,1); 
      lcd_line = 1; 
      delay_ms(2); 
      break; 
    
    case '\n': 
       lcd_gotoxy(1, ++lcd_line); 
       break; 
    
    case '\b': 
       lcd_send_byte(0,0x10); 
       break; 
    
    default: 
       lcd_send_byte(1,c); 
       break; 
   } 

//------------------------------ 
#ifdef USE_RW_PIN 
char lcd_getc(int8 x, int8 y) 
char value; 

lcd_gotoxy(x,y); 

// Wait until busy flag is low. 
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));  

output_high(LCD_RS); 
value = lcd_read_byte(); 
output_low(LCD_RS); 

return(value); 
#endif 


ให้เพื่อนทดสอบ ลองเปลี่ยนขาที่ต่อกับ LCD โดยแก้ไขโค๊ดใน Flex_LCD420.c ในที่นี้ผมลองแก้คอมเม้นต์ออก เพิ่อทดสอบการย้ายขาไมโคร ว่าจะต่อได้หมดทุกขาไหม โดยแก้ไขเป็น

#define LCD_DB4   PIN_D4 
#define LCD_DB5   PIN_B1 
#define LCD_DB6   PIN_C5 
#define LCD_DB7   PIN_B5 

#define LCD_RS    PIN_E2 
#define LCD_RW    PIN_B2 
#define LCD_E     PIN_D6 

่ผลทดลอง 
#include <16f877a.h>

#fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=20M)

#include "Flex_LCD420.c"
void main(void)
{
    lcd_init();
    delay_ms(200);
    while(TRUE)
    {
      lcd_gotoxy(1,1);
      lcd_putc("Hello World");
      lcd_gotoxy(1,2);
      lcd_putc("Test mix port");      
    }

}


เครดิต : PCM programmer
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=28268
Comments