การเชื่อมต่อเครื่องมือกับพอร์ตอนุกรม RS232 ด้วย Opto Couple

กล่าวนำ
    ในงานบางอย่างที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องมือวัดกับคอมพิวเตอร์ ทางพอร์ตอนุกรม(RS232) อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องแยกกันทางไฟฟ้า ระหว่างเครื่องมือวัดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การไม่แยกกราวด์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องมือวัด อาจจะทำให้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องมือวัด ทำความเสียหายต่อวงจร ภายใน ของคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน หรืออาจจะทำให้ผู้ใช้งานถูกกระแสไฟฟ้าดูด เป็นต้น 

วิธีการ
     การใช้ opto couple ในการเชื่อมต่อ (interface) เป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง โดยเปลี่ยนการเชื่อมต่อ โดยตรงทางไฟฟ้า เป็นการเชื่อมต่อกันทางแสง 

ข้อจำกัด
    วิธีการนี้ใช้ได้กับ การเชื่อมต่อที่มีการใช้เฉพาะ Rx, Tx และ Ground สำหรับการรับส่งข้อมูล ของพอร์ตอนุกรมเท่านั้น 

    อุปกรณ์ และวงจร อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของ opto couple ที่นำมาใช้งาน ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกใช้แบบ hi-speed และขึ้นอยู่กับค่าความต้านทาน ของตัวต้านทาน R1 และ R4 

    ในที่นี้ วงจรจะมีอยู่ด้วยกันสองแบบ คืิอ แบบแรกเป็นวงจร สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครืองมือวัด และแบบที่สองเป็นวงจร สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือไมโครโปรเซสเซอร์

 
 

ที่มา http://www.manmachine-interface.com

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments