การ Interface กับ Serial Port (Part II)

Serial Pinouts (DB25 & DB9)


Serial Port มีขั้วต่อ 2 แบบคือ แบบ D-Type 25 Pin และแบบ D-Type 9 Pin ซึ่งทั้ง 2 แบบ จะเป็นชนิดตัวผู้ทางด้านของ Computer ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อกับ Computer จึงต้องใช้ขั้วต่อชนิดตัวเมีย Table 1. ข้างล่างแสดง ชื่อสัญญาณของขาต่าง ๆ

(Male at the computer side)

(Female at the cable side)

25 PIN D-SUB MALE at the computer.

Pin Name Dir Description
1 SHIELD --- Shield or Protective Ground
2 TXD --> Transmit Data
3 RXD <-- Receive Data
4 RTS --> Request to Send
5 CTS <-- Clear to Send
6 DSR <-- Data Set Ready
7 GND --- Signal Ground
8 CD
Carrier Detect
9 n/c - Reserved for Data Set Testing
10 n/c - Reserved for Data Set Testing
11 n/c - Unassigned
12   <-- Secondary Carrier Detect
13   <-- Secondary Clear to Send
14   --> Secondary Transmit Data
15   <-- Transmit Signal Element Timing (DCE)
16   <-- Secondary Recieve Data
17   <-- Recieve Signal Element Timing (DCE)
18 n/c - Unassigned
19   --> Secondary Request to Send
20 DTR --> Data Terminal Ready
21   <-- Signal Quality Detect
22 RI <-- Ring Indicator
23   <-> Data Signal Rate Select (DCE/DTE)
24   --> Transmit Signal Element Timing (DTE)
25 n/c - Unassigned

Note: Direction is DTE (Computer) relative DCE (Modem).
Note: Do not connect SHIELD(1) to GND(7).

Note: The red colored signal is rarely use.(Male at the computer side)
(Female at the cable side)

9 PIN D-SUB MALE at the Computer.
Pin Name RS232 V.24 Dir Description
1 CD CF 109 <----- Carrier Detect
2 RXD BB 104 <-----Receive Data
3 TXD BA 103 ------> Transmit Data
4 DTR CD 108.2 ------> Data Terminal Ready
5 GND AB 102 -------- Signal Ground
6 DSR CC 107 <------ Data Set Ready
7 RTS CA 105 ------> Request to Send
8 CTS CB 106 <------ Clear to Send
9 RI CE 125 <------ Ring Indicator

Note: Direction is DTE (Computer) relative DCE (Modem).
Note: RS232 column is RS232 circuit name.
Note: V.24 column is ITU-TSS V.24 circuit name.

 

Table 1. D-Type 25 and D-Type 9 Connector

Pin No. (D-Type 25)

Pin No. (D-Type 9)

Abbreviation

Full Name

2

3

TD

Transmit Data

3

2

RD

Receive Data

4

7

RTS

Ready To Send

5

8

CTS

Clear To Send

6

6

DSR

Data Set Ready

7

5

SG

Signal Ground

8

1

(D)CD

(Data) Carrier Detect

20

4

DTR

Data Terminal Ready

22

9

RI

Ring Indicator

 

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments